Дучевска, А. and Карапејовски, Б. (2020) “Збороредот на некои партикули во предлошките синтагми”, Journal of Contemporary Philology, 3(1), pp. 7–19. doi: 10.37834/JCP203007d.