Петревски, Бојан. 2019. “Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 2 (2), 65–79. https://doi.org/10.37834/JCP1920065p.