Бужаровска, Елени, Лилјана Митковска, and Анастазија Киркова-Наскова. 2019. “Збороредот во простата реченица: инверзија на субјектот и предикатот”. Journal of Contemporary Philology 2 (2), 7–25. https://doi.org/10.37834/JCP192007b.