Османи, Исмет. 2019. “Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени”. Journal of Contemporary Philology 2 (1), 47-58. https://doi.org/10.37834/JCP1910047o.