Макаријоска, Лилјана. 2022. “Вредно лингвистичко издание – прва лексикологија на македонскиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 5 (1), 121–128. https://doi.org/10.37834/JCP2251121m.