Јанкулоски, Давор. 2022. “Функциите на парадигмите со има и н/т-партицип во градскиот велешки говор”. Journal of Contemporary Philology 5 (1), 27–38. https://doi.org/10.37834/JCP2251027j.