Митевски, Дарко. 2020. “Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 173–182. https://doi.org/10.37834/JCP2030173m.