Диздаревиќ, Ведран. 2020. “Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 137–149. https://doi.org/10.37834/JCP2030137d.