Димовска, Кристина. 2020. “Маргиналниот глас како главна фокализаторска свест”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 127–136. https://doi.org/10.37834/JCP2030127d.