Н. Николовска, Кристина. 2020. “Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 97–110. https://doi.org/10.37834/JCP2030097n.