Видова, Катерина. 2020. “Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 53–69. https://doi.org/10.37834/JCP2030053v.