Дучевска, Анета, and Бобан Карапејовски. 2020. “Збороредот на некои партикули во предлошките синтагми”. Journal of Contemporary Philology 3 (1), 7–19. https://doi.org/10.37834/JCP203007d.