БУЖАРОВСКА, Е.; МИТКОВСКА, Л.; КИРКОВА-НАСКОВА, А. Збороредот во простата реченица: инверзија на субјектот и предикатот. Journal of Contemporary Philology, v. 2, n. 2, p. 7–25, 19 Dec. 2019.