ОСМАНИ, И. Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени. Journal of Contemporary Philology, v. 2, n. 1, p. 47-58, 30 Jun. 2019.