ЈАНКУЛОСКИ, Д. Функциите на парадигмите со има и н/т-партицип во градскиот велешки говор. Journal of Contemporary Philology, v. 5, n. 1, p. 27–38, 22 Jun. 2022.