ДИЗДАРЕВИЌ, В. Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 1, p. 137–149, 20 Jun. 2020.