Н. НИКОЛОВСКА, К. Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 1, p. 97–110, 20 Jun. 2020.