ВИДОВА, К. Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 1, p. 53–69, 20 Jun. 2020.