ДУЧЕВСКА, А.; КАРАПЕЈОВСКИ, Б. Збороредот на некои партикули во предлошките синтагми. Journal of Contemporary Philology, v. 3, n. 1, p. 7–19, 20 Jun. 2020.