Ќулавкова, К. (2019). Ритуалот на жртвување и економијата на насилството . Journal of Contemporary Philology, 2(2), 95–103. https://doi.org/10.37834/JCP1920095kj