Петревски, Б. (2019). Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик. Journal of Contemporary Philology, 2(2), 65–79. https://doi.org/10.37834/JCP1920065p