Танушевска, Л. (2019). Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик. Journal of Contemporary Philology, 2(2), 49–63. https://doi.org/10.37834/JCP1920049t