Бужаровска, Е., Митковска, Л., & Киркова-Наскова, А. (2019). Збороредот во простата реченица: инверзија на субјектот и предикатот. Journal of Contemporary Philology, 2(2), 7–25. https://doi.org/10.37834/JCP192007b