Османи, И. (2019). Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени. Journal of Contemporary Philology, 2(1), 47-58. https://doi.org/10.37834/JCP1910047o