Макаријоска, Л. (2022). Вредно лингвистичко издание – прва лексикологија на македонскиот јазик. Journal of Contemporary Philology, 5(1), 121–128. https://doi.org/10.37834/JCP2251121m