Јовковска, А. (2022). Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи. Journal of Contemporary Philology, 5(1), 89–100. https://doi.org/10.37834/JCP2251089j