Диздаревиќ, В. (2022). „Подобро е добро име отколку големо богатство“: Симболичкиот капитал во полето на книжевноста. Journal of Contemporary Philology, 5(1), 73–87. https://doi.org/10.37834/JCP2251073d