Јанкулоски, Д. (2022). Функциите на парадигмите со има и н/т-партицип во градскиот велешки говор. Journal of Contemporary Philology, 5(1), 27–38. https://doi.org/10.37834/JCP2251027j