Митковска, Л., & Сарачевиќ, Ф. (2022). Стратегии за искажување убеденост во форумските дискусии. Journal of Contemporary Philology, 5(1), 7–25. https://doi.org/10.37834/JCP2251007m