Бужаровска, Р. (2020). Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност. Journal of Contemporary Philology, 3(2), 133–156. https://doi.org/10.37834/JCP2020133b