Митевски, Д. (2020). Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена. Journal of Contemporary Philology, 3(1), 173–182. https://doi.org/10.37834/JCP2030173m