Димоски, С. (2020). Театролошкото поимање на митот: случајот Федра. Journal of Contemporary Philology, 3(1), 163–172. https://doi.org/10.37834/JCP2030163d