Диздаревиќ, В. (2020). Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива. Journal of Contemporary Philology, 3(1), 137–149. https://doi.org/10.37834/JCP2030137d