Н. Николовска, К. (2020). Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период. Journal of Contemporary Philology, 3(1), 97–110. https://doi.org/10.37834/JCP2030097n