Видова, К. (2020). Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик. Journal of Contemporary Philology, 3(1), 53–69. https://doi.org/10.37834/JCP2030053v