Дучевска, А., & Карапејовски, Б. (2020). Збороредот на некои партикули во предлошките синтагми. Journal of Contemporary Philology, 3(1), 7–19. https://doi.org/10.37834/JCP203007d