(1)
Петревски, Б. Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик. JCP 2019, 2, 65–79.