(1)
Танушевска, Л. Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик. JCP 2019, 2, 49–63.