(1)
Бужаровска, Е.; Митковска, Л.; Киркова-Наскова, А. Збороредот во простата реченица: инверзија на субјектот и предикатот. JCP 2019, 2, 7–25.