(1)
Османи, И. Основната форма на глаголските аломорфи во албанскиот јазик во рамките на морфонолошките промени. JCP 2019, 2, 47-58.