(1)
Митевски, Д. Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена. JCP 2020, 3, 173–182.