(1)
Диздаревиќ, В. Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива. JCP 2020, 3, 137–149.