(1)
Димовска, К. Маргиналниот глас како главна фокализаторска свест. JCP 2020, 3, 127–136.