(1)
Н. Николовска, К. Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период. JCP 2020, 3, 97–110.