(1)
Видова, К. Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик. JCP 2020, 3, 53–69.