(1)
Дучевска, А.; Карапејовски, Б. Збороредот на некои партикули во предлошките синтагми. JCP 2020, 3, 7–19.