[1]
Бужаровска, Е., Митковска, Л. and Киркова-Наскова, А. 2019. Збороредот во простата реченица: инверзија на субјектот и предикатот. Journal of Contemporary Philology. 2, 2 (Dec. 2019), 7–25. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP192007b.