[1]
Диздаревиќ, В. 2020. Толкување на новелата Фигурата во килимот од Хенри Џејмс низ компаративна книжевна перспектива. Journal of Contemporary Philology. 3, 1 (Jun. 2020), 137–149. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2030137d.