[1]
Н. Николовска, К. 2020. Текстови или паратекстови: за лиминалноста на јужнословенските записи од раномодерниот период. Journal of Contemporary Philology. 3, 1 (Jun. 2020), 97–110. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2030097n.