[1]
Видова, К. 2020. Разликата во употребата на членот во насловите и во поднасловите во уметничколитературниот функционален стил во македонскиот и во англискиот јазик. Journal of Contemporary Philology. 3, 1 (Jun. 2020), 53–69. DOI:https://doi.org/10.37834/JCP2030053v.